Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling/healing/cursus/workshop te ondergaan. Indien gewenst kan er in samenspraak met uw arts of specialist samengewerkt worden.

Alcohol en/of drugsgebruik, onzedelijk en/of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer hier sprake van is wordt u verwijderd uit de groep of praktijk. Terugbetaling is dan niet mogelijk. Wanneer er een persoon in de groep is die de groepsenergie ernstig verstoord dan heeft Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen het recht deze persoon te verwijderen. Terugbetaling is dan niet mogelijk. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen, cursussen en / of workshops. Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst.

Organisaties die mij willen inhuren voor een activiteit kunnen het beste contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Aan de hand hiervan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. Bij een overeenkomst tussen beide partijen gelden de algemene voorwaarden van Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen.

Per 01-01-2020 maakt Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen gebruik van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling), hetgeen inhoudt dat er geen BTW meer doorgevoerd kan worden op de facturen. Voor meer informatie kijk op http://www.belastingdienst.nl/kor.

Cursus/workshop

Een intakegesprek (telefonisch) is gewenst voor u zich aanmeld/inschrijft voor een activiteit. Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend en duurt maximaal 30 minuten. Deelname aan een cursus of workshop geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Voor inschrijving dient u gebruik te maken van het inschrijfformulier op de site. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u de factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij handmatige inschrijving op locatie dient direct per pin of betaalverzoek betaald te worden en ontvangt u de factuur achteraf.

Na inschrijving en betaling ontvangt u een bevestiging van deelname. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden. Mocht u tijdens de cursus/workshop willen stoppen is er geen recht op teruggave van het betaalde lesgeld. Een gemiste cursusdag is in overleg mogelijk in te halen, kosten hiervoor bedragen € 25,00 per uur exclusief zaalhuur. 

Individuele afspraken

U kunt een afspraak maken via e-mail, sms of whatsapp. Indien u voor het eerst bij de praktijk komt is een intake gesprek (telefonisch) gewenst. Dit intake gesprek is geheel vrijblijvend en duurt maximaal 30 minuten. Definitieve afspraken worden alleen telefonisch gemaakt.   

Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, dient u dit te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit, voorafgaand aan de behandeling, te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot uw gezondheid. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling van deelname aan groeps-/individuele activiteit(en) aan uw behandelend arts of specialist (tenzij anders overeengekomen is met alle partijen).

Contra indicaties
Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een uitgevoerde massage.

Absolute contra indicaties: koorts, griep, psychische aandoeningen (als psychose, schizofrenie, ADHD), ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap.

Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Annulering

Mocht er, om welke reden dan ook, van mijn kant een activiteit of individuele afspraak niet door kunnen gaan dan zal deze opnieuw gepland worden.

Annulering van een cursus of workshop is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Annulering mag geen schade berokkenen aan derden (zoals het benodigde aantal deelnemers voor doorgang vinden van de cursus of workshop);
 • Annulering kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 4 weken voor aanvang. Hierbij ben ik genoodzaakt de administratiekosten van € 50,00 in rekening te brengen. Bij annulering binnen de 4 weken voor aanvang bent u het gehele cursus/workshop bedrag verschuldigd. Bij aanschaf van een compleet pakket van 1 dezelfde cursus geldt de eerste lesdag als aanvangsdatum.

Annulering van een massage/healing is tot 24 uur voor aanvang via telefoon, e-mail, sms of whatsapp mogelijk. Hierna wordt de massage/healing volledig in rekening gebracht.

Annulering van overige activiteiten is tot 24 uur voor aanvang via telefoon, e-mail, sms of whatsapp mogelijk. Hierna wordt de activiteit volledig in rekening gebracht.

Facturering en betaling
Bij massages en healingen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen. Dit kan zowel contant, per pin, per betaalverzoek als op factuur.

Bij cursussen, workshops en overige activiteiten dient de klant per omgaande, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur te betalen. Indien gewenst is gespreid betalen bij cursussen en workshops mogelijk. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken wordt per factuur € 7,50 in rekening gebracht.  

Bij handmatige inschrijving op locatie dient direct per pin betaald te worden en ontvangt u de factuur achteraf.

Voor facturen wordt een betalingstermijn van 2 weken gehanteerd. Bij de eerste herinnering worden € 25,- administratiekosten doorberekend. Bij de tweede herinnering worden € 50,- administratiekosten doorberekend. Indien hierna voor de uiterste gestelde datum niet betaald is wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. De verplichtingen van de dienstverlener tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Voor het geval naar het oordeel van de dienstverlener de financiële positie van de klant risico’s met zich mee brengt, is de dienstverlener gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Particuliere klanten  blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

AVG – Privacy- cookieverklaring

Bij Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.  Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu respecteert de privacy van de cliënten.  Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen  – www.devierelementen.eu verschaft goed worden beveiligd, verwerkt en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij de verwerking houd Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu  aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu duidelijk vermeld met welke doeleinden  Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen  – www.devierelementen.eu persoonsgegevens verwerkt. Dat doet Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen- www.devierelementen.eu via deze privacyverklaring.

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Bij Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu respecteren wij uw recht om uw persoonsgegevens (op uw aanvraag) ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen (zie ook punt 3).

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu uit welke persoonsgegevens worden verzameld  en met welk doel. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u bij deelname aan een van de aangeboden diensten aan Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu beschikbaar heeft gesteld. Dit kunnen gegevens zijn zoals: naam,  e-mailadres, telefoonnummer,facebook en banknummer. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu worden verstrekt om te verwerken.

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij er toestemming is van de ouders of voogd.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu zal de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming.

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu gebruikt de gegevens voor het verlenen van diensten en facturatie.

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu neemt contact op per telefoon, per e-mail, whatsapp, of via sms in geval van afspraken of om informatie en PR door te geven.

Om uw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

Technische informatie die voor de juiste presentatie van Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu op uw computer vereist is.

 1. Registreren

Registreren gaat aan de hand van een inschrijfformulier dat bewaard wordt in een ordner en/of digitaal. Dit inschrijfformulier wordt alleen gebruikt bij individuele consulten, workshops, cursussen of festivals.

 1. Verstrekking aan derden

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu  kan alleen uw gegevens doorgeven aan samenwerkingspartners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een arts, psycholoog of fysiotherapeut in verband met uw behandelplan.

 1. Cookies

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu maakt zelf geen gebruik van cookies. Het kan zijn dat dit zelfstandig wordt toegepast door internet organisaties. Daar heeft Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu geen invloed op. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

 1. Beveiliging

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen toegepast om de systemen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw gevraagde diensten af te handelen. De gegevens worden gewist volgens de wettelijke verplichtingen. Voor betaalgegevens is de wettelijke fiscale bewaarplicht zeven jaar.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. Inzageverzoek

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu bewaart uw persoonsgegevens zoals uw inschrijfformulier digitaal en/of op papier. U heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. U kunt deze gegevens zelf inzien en laten corrigeren door Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu

Let op: het wijzigen van uw gegevens moet voldoen aan en voorzien zijn van geldige legitimatie.

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu  maakt een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.
Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu  is verplicht om te controleren dat de persoon die inzage verzoekt ook daadwerkelijk de persoon is op wie de opgevraagde gegevens betrekking hebben.

De volgende documenten worden als identiteitsbewijs geaccepteerd:

 • Rijbewijs
 • ID-kaart
 • Paspoort
 • Verblijfsvergunning

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseert Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu u het volgende te doen:

Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het verstrekt heeft. Bijvoorbeeld “Inzageverzoek Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu op 12 juni 2018”.

Maak uw burgerservicenummer (BSN-nummer) onleesbaar.

Hoe lang duurt de afhandeling van een inzageverzoek?
De wettelijke termijn waarbinnen Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu u uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van u zijn vastgelegd is 1 maand na ontvangst van het inzageverzoek en de bijgesloten kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Heeft Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen – www.devierelementen.eu uw persoonsgegevens  dan ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van de verwerkte gegevens. Hebben wij geen persoonsgegevens van u, dan ontvangt u hier een bevestiging van.

Wat houdt het recht op vergetelheid in?
Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten wissen. Dit recht kan worden ingeroepen als:

 • De persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verkregen.
 • De toestemming is ingetrokken of bezwaar is aangetekend tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • De persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van leveren van diensten aan kinderen onder de 18 jaar.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-10-2020.

 

Algemene gegevens

Massage & Healingpraktijk De Vier Elementen

Bachplein 577c

3122 KT Schiedam

Telefoon: 06-13529209

E-mail: mirandasjamaan@outlook.com

KvK: 67182089

ING bank: NL 97 INGB 0651 5302 02